הקצבת מזונות על ידי הממונה לזכאי למזונות

דניאל חנה, עורך דין ומגשר

סעיף החוק הרלוונטי למאמר זה הוא סעיף 179 (א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018

הקצבה לזכאי מזונות

179. (א)  היה ליחיד חוב מזונות שהוא חייב בו על פי פסק דין ושזמן פירעונו חל לאחר מתן צו לפתיחת הליכים, יחולו הוראות אלה:

(1)   עם מתן הצו לפתיחת ההליכים, יורה הממונה כי לאדם הזכאי למזונות יוקצב סכום שישולם לו, מעת לעת, מהכנסתו של היחיד מעבודה או מכל מקור אחר או מתוך נכסי קופת הנשייה, עד להכרעת בית המשפט בעניין זה; הסכום שיוקצב יהיה בגובה הסכום ששולם לזכאי למזונות לפני מתן הצו לפתיחת הליכים, אלא אם כן מצא הממונה כי יש הצדקה להפחיתו;

(2)   עם מינויו, יפנה הנאמן לבית המשפט בבקשה שיורה כי לאדם הזכאי למזונות יוקצב סכום שישולם לו, מעת לעת, מהכנסתו של היחיד מעבודה או מכל מקור אחר או מתוך נכסי קופת הנשייה, עד לסיום תקופת התשלומים ואם ניתן לו הפטר לאלתר – עד למועד מתן ההפטר בצו לשיקום כלכלי.

           (ב)  הממונה או בית המשפט, לפי העניין, רשאי להקציב סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) אף אם לאחר ההקצבה דמי המחיה שיישארו בידי היחיד לפי סעיף 156 או סעיף 162(א)(1) יפחתו מהסכום הפטור מעיקול לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

           (ג)   הקצבה לפי סעיף קטן (א), דינה כדין תשלום על פי פסק דין.

הקצבת מזונות בהליך חדלות פירעון

מאמר זה עוסק במקרה בו היחיד מחוייב בתשלום דמי מזונות במהלך הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, כלומר, בתקופה שתחילתה במתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחיד וסופה בסיום ההליך עם מתן ההפטר ליחיד או סיום ההליך מכל סיבה אחרת.

לעיתים קרובות, לקריסתו הכלכלית של היחיד  נלווה משבר משפחתי אשר פוגע בשלמות התא המשפחתי ואשר כתוצאה ממנו ניתן פסק דין או החלטה של ערכאה שיפוטית (בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי) שמחייבים את היחיד בתשלום דמי מזונות קבועים או זמניים לילדיו, בן זוגו, בני משפחה קשישים ועוד.

מאחר שלעיתים, דמי המזונות הם האמצעי היחיד המשמש למחייתו ולקיומו הבסיסי של הזכאי להם, דאג המחוקק שרצף תשלום דמי המזונות ישמר לאורך כל תקופת ההליך.

סעיף 179 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי עם מתן הצו לפתיחת ההליכים, על הממונה להורות מה יהיה גובה דמי מזונות שישולם לזכאי למזונות. הסכום שיקבע הממונה ישולם לזכאי למזונות מהכנסתו של היחיד מעבודה או מכל מקור אחר, ובעת הצורך אף מתוך נכסי קופת הנשיה[1].

תנאי הכרחי להקצבת מזונות הוא קיומו של פסק דין או החלטה שניתנו בעניין על ידי בית משפט לענייני משפחה או או בית דין דתי שבחן לעומק את צרכיהם של הזכאים למזונות.

[1] קופת הנשיה – מעין חשבון ייעודי אשר אליו יועברו כל התשלומים החודשיים שהיחיד ישלם בתקופת הליך חדלות הפירעון וכמו כן כל הכספים שיתקבלו כתמורה עבור מימוש נכסיו של היחיד, שימוש בנכסיו וכו'. עם השלמת הליך חדלות הפירעון ישמשו הכספים שיצטברו בקופת הנשיה של היחיד, בין היתר, לחלוקה לנושים שתביעות החוב שלהן אושרו על ידי הנאמן.

שאלות בנושא פשיטת רגל וחידלון

ככלל, החייב ידרש לשלם את הסכומים שהוקצבו לזכאי למזונות ישירות לידי הזכאי למזונות.  מומלץ, לצרף את אישורי התשלומים לדו"חות הדו חודשיים על הכנסות והוצאות שמחוייב היחיד להגיש במהלך תקופת התנהלות הליך חדלות הפירעון.

תנאי הכרחי להמשך תשלום דמי מזונות לזכאי למזונות לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים הוא קיומו של פסק דין או החלטה שניתן על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כגון בית משפט לענייני משפחה או או בית דין דתי.

לפיכך, תשלום מזונות לזכאי למזונות על פי הסכמות שאליהן הגיעו היחיד וגרושתו אך לא אושרו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, אסור ועלול להביא לביטול הליך חדלות הפירעון.

כך, להסכם גירושין אשר הושג בין היחיד ובין גרושתו במסגרת הליך גישור יהיה תוקף מחייב אך ורק אם אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי וקיבל תוקף של פסק דין.

כאשר יחיד צבר חוב מזונות עבר, כלומר שהחבות בגינו היא לפי פסק דין ובגין התקופה שלפני מתן הצו לפתיחת הליכים, על הזכאי למזונות להגיש תביעת חוב. אם תביעת החוב תאושר על ידי הנאמן, יקבל הזכאי למזונות תשלום מלא או חלקי.

היות וחוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, הזכאי למזונות יקבל עדיפות בפירעון החוב על פני חלק מהנושים שתביעות החוב שהגישו אושרו.

אף על פי שחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 קובע סכום מינימלי שאותו יש להשאיר בידי החייב ושאותו לא ניתן לעקל,

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתיר לממונה או לבית המשפט להקציב דמי מזונות  אף אם לאחר ההקצבה דמי המחיה שיישארו בידי היחיד יפחתו מהסכום הפטור מעיקול לפי חוק הגנת השכר.

כאשר זכאי למזונות נקלע למצב בו היחיד אינו משלם את דמי המזונות שנקצבו כסדרם, עליו לפנות לנאמן או לממונה או לבית המשפט ולהודיע על כך. יש לזכור כי אי תשלום דמי המזונות אשר נקצבו מהווה חוסר תום לב אשר יכול להביא לביטול הליך חדלות הפירעון.  

על פי נוסח החוק נראה כי היחיד, הזכאי למזונות או הנאמן רשאים לעתור, מעת לעת, להפחתת או הגדלת סכום המזונות שנקצב אך זאת אך ורק בתנאי שחל שינוי נסיבות בתיק.

כן, באמצעות הגשת תביעה להפחתת דמי המזונות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית דין דתי . חשוב לזכור שעל פי סעיף 131 לחוק חדלות פירעון תביעה מסוג זה טעונה אישור של הנאמן.

חשוב לדעת!

להסכמות בדבר תשלום דמי מזונות לזכאי למזונות שהשוגו בין היחיד לצדדי ג' מחוץ לכתלי בית במשפט וללא אישורה של ערכאה שיפוטית מוסמכת (כדוגמת הסכם גירושין במסגרת גישור) אין תוקף, ולפיכך נאסר על היחיד להמשיך ולשלם תשלומים מסוג זה מיד עם מתן הצו לפתיחת הליכים. המשך תשלומם נחשב להעדפת נושים ועלול להביא לביטול הליך חדלות הפירעון.

לסיכום

ככלל, הסכום שישולם לזכאי למזונות יהיה כפי שנקבע בפסק הדין או בהחלטה של הערכאה המוסמכת. יחד עם זאת, כאשר סכום המזונות שנקבע טרם מתן הצו לפתיחת הליכים, גבוה מיכולתיו הכלכליות של היחיד כפי שהן משתקפות מבקשתו לפתיחת ההליכים או מכלל המידע המצוי בפני הממונה באותה עת, יורה הממונה על הפחתת הסכום (הקצבתו) וזאת תוך שמירה על איזון בין זכויותיהם של היחיד, הזכאי למזונות ונושי היחיד.

שתפו את המאמר:

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מאמרים נוספים

דיני משפחה

בתחום דיני המשפחה והגירושין, המשרד מעניק מגוון רחב של שירותים משפטיים ובכללם, עריכת הסכם ממון,

ירושה וצוואה

עם מותו של אדם עוברים כל הנכסים והכספים שצבר במהלך חייו (עיזבונו) ליורשיו. כאשר אדם